Faktura RR – co to jest?

Faktura vat RR to dokument wystawiany przez przedsiębiorcę, który nabywa produkty rolne bądź usługi rolnicze od rolnika rozliczającego się na prawach ryczałtu. Rolnicy ryczałtowi są zwolnieni ze sporządzania faktur w przypadku dostarczania produktów rolnych pochodzących z ich własnej działalności oraz świadczonych przez nich usług w ramach tejże działalności. Dlatego też obowiązek wystawienia faktury spoczywa na kupującym lub korzystającym z usług, którym najczęściej jest przedsiębiorca.

Faktura RR – wymogi formalne

Faktury vat RR muszą zawierać każdorazowo pewne istotne, ściśle określone elementy. W fakturze takiej należy oznaczyć jej indywidualny numer, datę i miejsce jej wystawienia oraz dokonania transakcji z rolnikiem. Dane identyfikacyjne nabywcy oraz sprzedawcy (imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, pesel lub NIP, adres zamieszkania lub siedziby). Faktura powinna wskazywać także wartość zakupionych produktów lub usług rolnych wraz ze stawką zryczałtowanego zwrotu podatku, a także wysokość należności, która została zapłacona wraz ze stawką zryczałtowanego zwrotu podatku. Na końcu powinno znaleźć się oświadczenie rolnika, iż korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura RR – przechowywanie i korygowanie

Oczywiście jak każda faktura, także i ta może zostać skorygowana w razie pomyłki bądź błędnych rozliczeń. Sytuacje, które powodują konieczność skorygowania faktury to np. uzyskanie rabatu bądź zwrot towarów przez sprzedawcę. Korekta może być wymagana także w razie późniejszego podniesienia pierwotnie ustalonej ceny za produkty bądź usługi rolne. Faktura RR musi być przechowywana przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Faktura powstaje w dwóch egzemplarzach. Jej oryginał pozostaje u kupującego, zaś kopię otrzymuje sprzedający. Obowiązek 5-letniego przechowywania dotyczy również faktur, które zostały sporządzone w wersji elektronicznej.

Zmiany prawne w zakresie fakturowania

1. września 2019 roku znowelizowane zostały przepisy w zakresie wystawiania faktur RR. Wcześniej obowiązywała wyłącznie tradycyjna, papierowa wersja dokumentu. Obecnie faktura vat RR może być sporządzana, podpisywana i wysyłana elektronicznie, pod warunkiem, że sprzedający wyrazi na to zgodę. Aby wystawiać faktury w wersji online trzeba posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny do uwierzytelniania wszelkich dokumentów przesyłanych drogą internetową. Dla wielu przedsiębiorców faktury sporządzane w wersji elektronicznej to duża wygoda i komfort. Niektórzy wolą jednak klasyczną wersję fakturowania.

Artykuł powstał przy współpracy z afaktury.pl